e-hvtd v2.0 (9175)

戰兢 chiến căng
♦Vẻ kính cẩn sợ sệt.
♦Sợ run lập cập. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Bất liệu quân trung bất giới, hữu Phạm Vương Cung, Ngụ Sanh bất thăng chiến căng hộc tốc chi chí , , (Đệ cửu thập tam hồi).