e-hvtd v2.0 (9175)

感風 cảm phong
♦Trúng gió, nhuốm gió mà sinh bệnh. ◇Tân Đường Thư : Đế bạo cảm phong, hại ngữ ngôn , (Lí Đức Dụ truyện ).