e-hvtd v2.0 (9175)

感覺 cảm giác
♦Sự nhận biết do tiếp xúc với sự vật.
♦Nhận biết, cảm thấy. ◎Như: kim thiên đích thiên khí lệnh nhân cảm giác thập phần thư sướng .