e-hvtd v2.0 (9175)

感興 cảm hứng
♦Xúc động trước điều gì mà phát sinh niềm vui thích.