e-hvtd v2.0 (9175)

愛國 ái quốc
♦Yêu nước. ◇Bão Phác Tử : Liệt sĩ chi ái quốc dã như gia, phụng quân dã như thân , (Ngoại thiên , Quảng thí ) Bậc liệt sĩ yêu nước như nhà mình, thờ vua như cha mẹ mình.