e-hvtd v2.0 (9175)

愛卿 ái khanh
♦Ngày xưa là tiếng xưng hô của vua đối với bề tôi.