e-hvtd v2.0 (9175)

惡少 ác thiếu
♦Thiếu niên phẩm hạnh không tốt. § Cũng gọi là ác tử .