e-hvtd v2.0 (9175)

主坐 chủ tọa
♦Chủ mưu, chủ phạm. § Cũng nói là chủ nhi . ◇Thủy hử truyện : Từ Ninh thính bãi, tâm trung tưởng đạo: Kí hữu chủ tọa, tất bất ngại sự , : , (Đệ ngũ thập lục hồi) Từ Ninh nghe xong, trong bụng nghĩ: Đã biết có chủ phạm rồi, thì sự việc không còn lo ngại gì nữa.