e-hvtd v2.0 (9175)

恩榮 ân vinh
♦Vẻ vang được hưởng ân sủng của vua. ◇Tạ Linh Vận : Cổ nhân bất khả phàn, Hà dĩ báo ân vinh , (Mệnh học sĩ giảng thư ).