e-hvtd v2.0 (9175)

恩命 ân mệnh
♦Chiếu mệnh của vua ban phát (thăng quan, xá tội, v.v.).