e-hvtd v2.0 (9175)

恩典 ân điển
♦Ân huệ vua ban cho bầy tôi hoặc nhân dân. ◇Hồng Lâu Mộng : Tài đáo Lại bộ đả thính, quả nhiên Nhị thúc bị tham. Đề bổn thượng khứ, khuy đắc hoàng thượng đích ân điển, một hữu giao bộ , . , , (Đệ 102 hồi) Con vừa đến bộ lại dò xem thì quả nhiên chú Hai bị hặc. Bản tâu dâng lên, may nhờ ân đức của hoàng thượng, không giao xuống bộ.
♦Phiếm chỉ ân huệ.
♦Phiếm chỉ thi ân.