e-hvtd v2.0 (9175)

急流 cấp lưu
♦Dòng nước chảy xiết. ◇Tào Thực : Giang giới đa bi phong, Hoài Tứ trì cấp lưu , (Tạp thi ).