e-hvtd v2.0 (9175)

志行 chí hạnh
♦Chí hướng và phẩm hạnh.