e-hvtd v2.0 (9175)

征婦 chinh phụ
♦Người đàn bà có chồng đánh trận nơi xa.