e-hvtd v2.0 (9175)

影戲 ảnh hí
♦Ngày xưa gọi chiếu bóng là ảnh hí . ☆Tương tự: điện ảnh.
♦Hí kịch, lấy tờ giấy hoặc da cắt thành hình nhân vật, dùng đèn chiếu lên màn vải trình diễn chuyện xưa, gọi là ảnh hí .