e-hvtd v2.0 (9175)

影事 ảnh sự
♦(Phật giáo dụng ngữ) Mọi sự vật trên thế giới đều như mộng huyễn bào ảnh , đều không có thật tướng.
♦Phiếm chỉ vãng sự. ◇Trâu Thao Phấn : Như kim truy tưởng tiền trần ảnh sự, tuy giác bất miễn tân toan, đãn sự hậu thuyết lai, dã pha hữu thú , , , (Tại Hương Cảng đích kinh lịch , Ba động ).