e-hvtd v2.0 (9175)

強國 cường quốc
♦Quốc gia lớn mạnh. ◇Văn Trung Tử : Cường quốc chiến binh, bá quốc chiến trí, vương quốc chiến nghĩa, đế quốc chiến đức, hoàng quốc chiến vô vi , , , , (Vấn dịch ).
♦Làm cho quốc gia lớn mạnh. ◇Vương Dung : Đại hiền cường quốc, võng đồ duy cựu , (Vĩnh minh thập nhất niên sách tú tài văn , Chi tứ ).