e-hvtd v2.0 (9175)

廣場 quảng trường
♦Khu đất rộng.
♦Ngày nay đặc chỉ khu đất ở thành thị. ◎Như: Thiên An Môn quảng trường .