e-hvtd v2.0 (9175)

幻覺 ảo giác, huyễn giác
♦Trong tình huống không có kích thích bên ngoài mà xuất hiện kinh nghiệm tri giác. Có nhiều loại huyễn giác , như: huyễn thính , huyễn thị , huyễn khứu , huyễn vị , huyễn xúc , v.v.