e-hvtd v2.0 (9175)

平聲 bình thanh
♦Một trong bốn thanh trong Hán ngữ, có âm ngang, thanh điệu không có biến hóa cao thấp.
♦Điều hòa ngũ thanh. ◇Quốc ngữ : Thanh dĩ hòa nhạc, luật dĩ bình thanh , (Chu ngữ hạ ).