e-hvtd v2.0 (9175)

平等 bình đẳng
♦Danh từ Phật Giáo: Ý nói không có sai biệt. ◇Kim cương kinh : Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, cố danh vô thượng chánh đẳng bồ đề , , (Tịnh tâm hành thiện phân ).
♦Ngang hàng. ◎Như: bình đẳng tương khán .
♦Bình thường, tầm thường. ◇Lí Ngư : Nhĩ bất tri đạo na nữ tử thị cá thông minh tuyệt đính đích nhân, ngã liệu tha quyết bất khẳng giá cá bình đẳng trượng phu , (Ý trung duyên , Chúc tì ).
♦Tên huyện ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).