e-hvtd v2.0 (9175)

干連 can liên
♦Dính líu. ☆Tương tự: khiên liên . ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim thính Giả Tường thuyết Kim Vinh như thử khi phụ Tần Chung, liên tha đích da Bảo Ngọc đô can liên tại nội , (Đệ cửu hồi) Nay nghe Giả Tường nói Kim Vinh khinh rẻ Tần Chung như vậy, lại có cả cậu Bảo Ngọc cũng dính líu vào đó.