e-hvtd v2.0 (9175)

干謁 can yết
♦Yết kiến người có quyền thế để mưu cầu bổng lộc địa vị. ◇Đỗ Phủ : Độc sỉ sự can yết, Ngột ngột toại chí kim , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện ) Chỉ hổ thẹn phải cầu cạnh người quyền thế, Cho đến nay vẫn khó khăn khổ sở không thôi.