e-hvtd v2.0 (9175)

干祿 can lộc
♦Cầu xin công danh lợi lộc. ◇Luận Ngữ : Tử Trương học can lộc 祿 (Vi chánh ) Tử Trương học (để) cầu bổng lộc (muốn ra làm quan).