e-hvtd v2.0 (9175)

干犯 can phạm
♦Mạo phạm, xâm phạm, xúc phạm.
♦Trong hình luật xưa, can phạm chỉ người dính líu với án tội.