e-hvtd v2.0 (9175)

幢幡 tràng phiên
♦Cờ xí dùng để trang trí đạo tràng Phật giáo. ◇Pháp Hoa Kinh : Nhất nhất tháp miếu, các thiên tràng phiên , (Quyển nhất).