e-hvtd v2.0 (9175)

巷戰 hạng chiến
♦Giao chiến trong đường phố, ngõ hẻm. ◇Tân ngũ đại sử : Do hạng chiến, sát thương thậm chúng , (Phạm Diên Quang truyện ).