e-hvtd v2.0 (9175)

巴比倫 ba bỉ luân
♦Tên nước và tên thành thị: Babylon (tiếng Anh).