e-hvtd v2.0 (9175)

居留 cư lưu
♦Cư trú, ở lại. ◎Như: cư lưu quyền quyền cư trú.