e-hvtd v2.0 (9175)

居所 cư sở
♦Chỗ ở. § Cũng nói là: trú xứ .