e-hvtd v2.0 (9175)

小字 tiểu tự
♦Tiểu danh, nhũ danh. ◎Như: Tiểu tự của Ngụy Vũ đế là A Man .
♦Chữ viết nhỏ. ◇Huệ Hồng : Thi thành hựu tự lục, Tiểu tự như dăng đầu , (Du bạch lộc tặng đại hi tiên 鹿) Thơ làm xong tự mình sao chép, Chữ nhỏ tí như đầu ruồi.