e-hvtd v2.0 (9175)

專政 chuyên chính
♦Một mình nắm giữ chính quyền. ◇Hậu Hán Thư : Bình Đế thì, Vương Mãng chuyên chánh, triều đa sai kị , , (Thân Đồ Cương truyện ).
♦Chế độ chính trị trong đó giai cấp thống trị có quyền lực không giới hạn, độc đoán độc hành.