e-hvtd v2.0 (9175)

寶貨 bảo hóa
♦Một loại hóa tệ ngày xưa.
♦Vật trân quý. Cũng phiếm chỉ vàng bạc tiền của. ◇Phương Hiếu Nhụ : Nhân duy vô dục, thị bảo hóa do ngõa lịch dã, thị xa mã như thảo giới dã , , (Tĩnh trai kí ) Người không tham muốn thì coi vàng bạc như đá vụn, coi ngựa xe như rơm rác.
♦Tiếng chửi chế giễu khinh rẻ người khác.