e-hvtd v2.0 (9175)

寶筏 bảo phiệt
♦Cái bè quý, chỉ giáo lí nhà Phật, cứu vớt chúng sinh vượt qua bể khổ đưa tới bờ giác ngộ. ◇Lí Bạch : Kim thằng khai giác lộ, Bảo phiệt độ mê xuyên , (Xuân nhật quy san kí Mạnh Hạo Nhiên ).
♦Phiếm chỉ tư tưởng, học thuyết hoặc công cụ có thể giải trừ sự mê hoặc của người ta. ◎Như: thăng bình bảo phiệt .