e-hvtd v2.0 (9175)

寶祚 bảo tộ
♦Ngôi vua. ◇Chu Thư : Trẫm dĩ miễu thân, chi thừa bảo tộ , (Tuyên đế kỉ ).
♦Vận nước. ◇Thẩm Ước : Bảo tộ túc khuynh, thật do ư thử , (Ân hãnh truyện luận ).