e-hvtd v2.0 (9175)

寶石 bảo thạch
♦Đá quý, đẹp. ◇Nho lâm ngoại sử : Chân châu, bảo thạch, bất kế kì số , , (Đệ nhị thập lục hồi).