e-hvtd v2.0 (9175)

寶眷 bảo quyến
♦Tiếng tôn xưng gia quyến người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quân hầu bảo quyến tịnh chư tướng gia thuộc, câu các vô dạng, cung cấp bất khuyết , , (Đệ thất thập lục hồi).