e-hvtd v2.0 (9175)

寶相 bảo tướng
♦Tướng pháp trang nghiêm của Phật, Bồ Tát. ◇Vương Cân : Kim tư bảo tướng, vĩnh tạ nhàn an , (Đầu đà tự bi văn ).
♦Một loại bút lông. ◇Thanh dị lục : Bảo tướng chi, ban trúc bút quản dã, hoa điểm quân mật, văn như thố hào , , , (Quyển tứ, Văn dụng ).
♦Tên cây, thuộc khoa tường vi.