e-hvtd v2.0 (9175)

寶殿 bảo điện
♦Chỉ nơi vua ở, cung điện. ◇Triệu Mạnh Phủ : Nhật chiếu hoàng kim bảo điện khai, Điêu lan ngọc thế ủng tằng đài 殿, (Cung trung khẩu hiệu ).