e-hvtd v2.0 (9175)

寶坊 bảo phường
♦Hòa thượng, tăng lữ nhà chùa. ◇Cao Chứ : Hiểu thượng lam dư xuất bảo phường, Dã đường san lộ tận xuân quang 輿, (Hiểu xuất Hoàng San tự ).