e-hvtd v2.0 (9175)

寶剎 bảo sát
♦Phật quốc, Phật độ. § Theo kinh Phật, Phật thổ có thất bảo trang nghiêm nên gọi tên như vậy. "Sát" là gọi tắt âm tiếng Phạn "sát-đa-la", nghĩa là quốc độ. ◇Trang Nghiêm kinh : Chư Phật quốc giới tuy nghiêm sức, nan bỉ Như Lai bảo sát trung , (Quyển hạ ).
♦Chỉ chùa Phật. ◇Thẩm Ước : Linh nghi huyễn nhật, Bảo sát lâm vân , (Nội điển tự ).