e-hvtd v2.0 (9175)

寶刀 bảo đao
♦Đao quý hiếm có. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tháo hữu bảo đao nhất khẩu, hiến thượng ân tướng , (Đệ tứ hồi) Tháo tôi có con đao quý, xin dâng thừa tướng (chỉ Đổng Trác).