e-hvtd v2.0 (9175)

宴席 yến tịch
♦Chiếu rượu, chỉ bữa tiệc.