e-hvtd v2.0 (9175)

宮闕 cung khuyết
♦Cung điện chỗ ở của vua.
♦Cung điện, kiến trúc đẹp đẽ cao lớn.