e-hvtd v2.0 (9175)

宮詞 cung từ
♦Loại thơ chuyên vịnh các chuyện lặt vặt trong cung cấm.