e-hvtd v2.0 (9175)

宮苑 cung uyển
♦Chỗ trồng cây cỏ, nuôi dưỡng cầm thú trong cung vua.