e-hvtd v2.0 (9175)

宮禁 cung cấm
♦Giới lệnh trong cung.
♦Chổ ở của vua và hoàng hậu.