e-hvtd v2.0 (9175)

宮省 cung tỉnh
♦Quan thự (chỗ quan lại làm việc) trong cung cấm. ◎Như: môn hạ tỉnh , trung thư tỉnh .
♦Cung cấm.