e-hvtd v2.0 (9175)

宮相 cung tướng
♦Tên chức quan liêu thuộc của thái tử.