e-hvtd v2.0 (9175)

宮室 cung thất
♦Thời xưa, tiếng chỉ nhà cửa, phòng ốc.
♦Cung điện.
♦Vợ con. § Cũng như thê tử .